คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ๘ ข้อ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่นักเรียนควรทราบ ควรระลึก และต้องหมั่นปฏิบัติอยู่เสมอ

            ๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
                  ตัวชี้วัด
                  ๑.๑ เป็นผลเมืองที่ดีของชาติ
                  ๑.๒ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย
                  ๑.๓ ศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
                  ๑.๔ เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

            ๒. ซื่อสัตย์สุจริต
                  ตัวชี้วัด

                  ๒.๑ ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อคนเองทั้งกาย และวาจา ใจ
                  ๒.๒ ประพฤติตรงตามเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้ง กาย วาจา ใจ

            ๓. มีวินัย
                  ตัวชี้วัด

                  ๓.๑ ประพฤติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม

            ๔. ใฝ่เรียนรู้
                  ตัวชี้วัด

                  ๔.๑ ตั้งใจเพียงพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
                  ๔.๒ แสวงหาความรู้รู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

            ๕. อยู่อย่างพอเพียง
                  ตัวชี้วัด

                  ๕.๑ ดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม
                  ๕.๒ มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

            ๖. มุ่งมั่นในการทำงาน
                  ตัวชี้วัด

                  ๖.๑ ตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่การงาน
                  ๖.๒ ทำงานด้วยเพียงพยายามและอดทนเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย

            ๗. รักความเป็นไทย
                  ตัวชี้วัด

                  ๗.๑ ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญญูกตเวที
                  ๗.๒ เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
                  ๗.๓ อนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาไทย

            ๘. มีจิตสาธารณะ
                  ตัวชี้วัด

                  ๘.๑ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน
                  ๘.๒ เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม