ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีประโยชน์มากมายต่อระบบการทำงานในหลายองค์กร ซึ่งสามารถสรุปประโยชน์เป็นด้านๆ ได้ดังนี้

    1. ด้านการใช้งาน
    2. ระบบเครือข่ายสามารถให้ผู้ใช้หลายคนใช้โปรแกรมและข้อมูลต่างๆ ได้ในเวลาเดียวกัน ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง  ข้อมูลที่เครื่องอื่นๆ จะถูกเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เช่น  บริษัทรถทัวร์เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แต่ละสาขาเข้าด้วยกัน เพื่อให้ลูกค้าทราบถึงตำแหน่งที่นั่งว่างของรถทัวร์แต่ละคัน

    3. ด้านการใช้อุปกรณ์
    4. ผู้ใช้สามารถใช้อุปกรณ์ร่วมกันได้ เช่น เครื่องพิมพ์  เครื่องสแกนเนอร์ เป็นต้น เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีราคาค่อนข้างสูง  และมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูงด้วย  ทำให้บริษัทหรือธุรกิจต่างๆ ทำการติดตั้งระบบเครือข่ายขึ้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายและดูแลรักษาได้ง่ายขึ้น

    5. ด้านการสื่อสาร
    6. ผู้ใช้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ง่าย  สะดวก และรวดเร็วขึ้น เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล (Email)  เป็นระบบที่สามารถแลกเปลี่ยนข้อความผ่านระบบเครือข่าย  เสมือนเป็นการรวมการทำงานของระบบไปรษณีย์กับระบบตอบรับโทรศัพท์เข้าด้วยกัน  การรับส่งอีเมลผ่านเครือข่ายในบริษัทต่างๆ ก็เหมือนกันกับการรับส่งอีเมลในระบบอินเทอร์เน็ต ปกติแล้วระบบเครือข่ายภายในบริษัทต่างๆ จะเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต  ดังนั้นพนักงานภายในบริษัทจึงสามารถเลือกที่จะส่งและรับข้อความจากระบบเครือข่าย  หรือจากระบบอินเตอร์เน็ตก็ได้  นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยม คือ การประชุมทางไกล (Teleconference)  เป็นการประชุมโดยที่ผู้ประชุมอยู่คนละที่กันสามารถพิมพ์ข้อความ  หรือสนทนาโต้ตอบแสดงความคิดเห็นกันได้   อีกทั้งสามารถนำเสนอผลงาน  แผนภูมิตาราง  ภาพวาด และงานอื่นๆ ได้อีกด้วย

    7. ด้านการสำรองข้อมูล
    8. คอมพิวเตอร์ของพนักงานแต่ละเครื่อง  สามารถส่งข้อมูลผ่านทางเครือข่ายมาเก็บไว้ที่หน่วยความจำสำรองที่เป็นส่วนกลาง  ไม่จำเป็นต้องเก็บสำรองไว้ที่เครื่องของตนเอง  เมื่อจะเรียกใช้ก็สามารถเรียกใช้ได้ผ่านทางระบบเครือข่าย  ซึ่งมีข้อดีในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของพนักงานเกิดปัญหา  ก็ยังมีข้อมูลเก็บไว้ไม่สูญหาย  รวมทั้งในกรณีที่จะต้องใช้ข้อมูลร่วมกัน  ก็สามารถเรียกใช้ได้ง่ายและยังมีความสะดวกในเรื่องของการจัดระบบข้อมูล และการดูแลรักษาความปลอดภัยด้วย

      

      

     สรุป
     การสื่อสารข้อมูล เป็นกระบวนการหรือวิธีการถ่ายทอดข้อมูลระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยระบบการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นสื่อกลางในการรับส่งข้อมูล  เพื่อให้สามารถสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งสามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในเครือข่ายร่วมกันได้  เช่น ฮาร์ดดิสก์  เครื่องพิมพ์  เป็นต้น  จึงเรียกกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงกันว่าเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่  ข่าวสาร ผู้ส่ง  ผู้รับ สื่อกลาง โพรโตคอล  และซอฟต์แวร์  โดยมีสื่อกลางทางกายภาพและสื่อกลางทางกายภาพและสื่อกลางไร้สาย  ทำหน้าที่ประสานถ่ายโอนข้อมูลในการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างกัน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ