ใบงานที่ 60-63

       ใบงานที 60 แบนเนอร์เว็บไซต์
       ใบงานที 61 เมนูเว็บไซต์
       ใบงานที 62 เนื้อหาเว็บไซต์
       ใบงานที 63 การแบ่งเฟรม 3 เฟรม