ใบงานที่ 50-58

       ใบงานที 50 ใช้คำสั่งในการสร้างแบบฟอร์มการรับข้อมูล
       ใบงานที 51 การสร้างแบบฟอร์มการรับข้อมูล โดยการใช้ตาราง
       ใบงานที 52 การสร้างแบบฟอร์มแบบ Password
       ใบงานที 53 การสร้างแบบฟอร์มแบบ Radio
       ใบงานที 54 การสร้างแบบฟอร์ม แบบ Checkbox
       ใบงานที 55 การสร้างแบบฟอร์ม แบบ Reset
       ใบงานที 56 การสร้างแบบฟอร์ม แบบ Submit
       ใบงานที 57 การสร้างรูปแบบการนำเข้าข้อมูล
       ใบงานที 58 การสร้างแบบฟอร์ม แบบ Textarea