ใบงานที่ 33-40

       ใบงานที 33 การเชื่อมโยงข้อมูลภายในเอกสารเดียวกัน
       ใบงานที 34 การเชื่อมโยงไปยังไฟล์อื่นหรือ Web Page อื่น
       ใบงานที 35 การเชื่อมโยงไปยังไฟล์อื่นโดยมีการกำหนดตำแหน่ง
       ใบงานที 36 การเชื่อมโยงไปยัง Web Site อื่น
       ใบงานที 37 การเชื่อมโยงโดยใช้รูปภาพ
       ใบงานที 38 การใช้การเชื่อมโยงกับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)
       ใบงานที 39 การกำหนดสีตัวอักษรที่ใช้เชื่อมโยงข้อมูล
       ใบงานที 40 สร้างการเชื่อมโยง