ใบงานที่ 26-32

       ใบงานที 26 การแทรกรูปภาพ
       ใบงานที 27 การจัดตำแหน่งข้อความและรูปภาพ
       ใบงานที 28 การจัดระยะห่างของข้อความกับรูปภาพ
       ใบงานที 29 การปรับแต่งขนาดของรูปภาพ
       ใบงานที 30 การควบคุมข้อความรอบรูปภาพ
       ใบงานที 31 การกำหนดพื้นหลัง
       ใบงานที 32 ออกแบบตารางข้อมูลรูปภาพ