ใบงานที่ 14-25

       ใบงานที 14 การสร้างกรอบให้กับตาราง
       ใบงานที 15 การกำหนดตำแหน่งของตาราง
       ใบงานที 16 การกำหนดสีให้กับตาราง
       ใบงานที 17 การกำหนดขนาดของตาราง
       ใบงานที 18 การกำหนดระยะห่าง
       ใบงานที 19 การกำหนดตำแหน่งของชื่อตาราง
       ใบงานที 20 การกำหนดตำแหน่งข้อมูลในแถว
       ใบงานที 21 การกำหนดตำแหน่งข้อมูลในเซลล์
       ใบงานที 22 การกำหนดสีให้กับเซลล์
       ใบงานที 23 การกำหนดขนาดของเซลล์
       ใบงานที 24 การรวมแถวและคอลัมน์ในตาราง
       ใบงานที 25 ออกแบบตาราง