ใบงานที่ 8-13

       ใบงานที 8 การขึ้นย่อหน้าใหม่
       ใบงานที 9 การขึ้นบรรทัดใหม่
       ใบงานที 10 การแสดงข้อความในรูปแบบเดิม
       ใบงานที 11 การจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลาง
       ใบงานที 12 การสร้างเส้นตรงแนวนอน
       ใบงานที 13 ออกแบบประวัติส่วนตัว