คำชี้แจง: ให้นักเรียนจับกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน แต่ละคนให้ออกแบบหน้าเว็บเพจของตนเอง ตามหัวข้อที่กำหนดให้ แล้วมาสร้างเป็นหน้าเว็บเพจของตนเอง มาคนละ 1 หน้าเว็บเพจ จากนั้นทำการรวบรวมสร้างการเชื่อโยง ตามรูปแบบดังต่อไปนี้

ใบงานที่ 60-63

       ใบงานที 64 ต้นไม้ที่ฉันรัก
       ใบงานที 65 เศรษฐกิจพอเพียง
       ใบงานที 66 อาเซียน
       ใบงานที 67 ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ
       ใบงานที 68 รู้รักสามัคคี