ใบงานที่ 1-7

       ใบงานที 1 การกาหนดรูปแบบตัวอักษรแบบ Logical Styles
       ใบงานที 2 การกำหนดรูปแบบตัวอักษรแบบ Physical Styles
       ใบงานที 3 การกำหนดแบบตัวอักษร
       ใบงานที 4 การกำหนดสีของตัวอักษร
       ใบงานที 5 การกำหนดขนาดของตัวอักษร
       ใบงานที 6 การใช้ตัวอักษรพิเศษ
       ใบงานที 7 การกำหนดหัวข้อ